Former Cherman

Teen-Meei Wang
(1980~1990 )

San-Yue Chen
(1990~1997)

Lin Hung-Chieh
(1997~2000)

Hua-Hong Chien
(2000~2003)

Lih-Jyh Fuh
(2003~2009)

Ming-Gene Tu
(2009~2015 )

Lih-Jyh Fuh
(2015~)